Press "Enter" to skip to content

Calendar Creștin Ortodox, marți, 4 iulie 2023. Doi mari sfinți sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 4 iulie 2023, enoriașii îl sărbătoresc Pe Sfântul Ierarh Andrei al Cretei, dar și pe Sfânta Cuvioasă Marta.

Calendar Creștin Ortodox, marți, 4 iulie 2023. Cine a fost Sfântul Ierarh Andrei al Cretei

Sfântul Andrei Criteanul sau Cretanul se numește așa după scaunul episcopal în care a slujit. Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cretei, este cunoscut de către credincioși mai ales datorită canonului său de pocăință care se citește în prima și a cincea săptămână din Postul Mare.

Sf. Andrei din Creta s-a născut în Damasc, în anul 660 și din frageda pruncie a ales să se facă monah.

În timpul împăratului Iustinian al II-lea a fost hirotonit episcop al Gortinei din Creta.

Sfântul i Andrei a avut o evlavie deosebită pentru Maica Domnului. Dintre autorii bizantini el este vestit pentru teologia sa cu privire la persoana Născătoarei de Dumnezeu.

Acesta s-a mutat la Domnul la începutul celui de-al optulea secol. Sfintele sale moaște au fost duse la Constantinopol.

Tot în această zi se face pomenirea Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simion din Muntele Minunat.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Andrei al Cretei

Troparul Sfântului Ierarh Andrei Ierusalimiteanul, Arhiepiscopul Cretei, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curaţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Ierarhe Andrei, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat.

Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:  Pe cal şi pe călăreţ i-a înecat în Marea Roşie Hristos, Cel Ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, care cânta cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scuturând somnul de la genele tale, te-ai gătit pe tine însuţi locaş luminat prin virtute, descoperitorule de cele dumnezeieşti. Pentru aceasta, te-ai şi arătat dumnezeiesc locaş Stăpânului.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţat de dumnezeiescul dar al Preasfântului Duh, împlinindu-ţi canonul tău, ai luminat Biserica lui Hristos, lăudând-o cu vers bine întocmit, dumnezeiescule Andrei.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte plecându-te legii celei scrise de Dumnezeu, patimile trupului le-ai omorât şi hăstreşte, prin dragostea ta cea tare, ai cântat cântări dumnezeieşti, Preînţelepte Andrei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul tău şi Dumnezeu este cu adevărat Dorire şi Dulceaţă şi Plinirea bunătăţilor, Preacurată. Pe Acela roagă-L să mântuiască pe cei ce cu credinţă aleargă acum către tine.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:  Cel Ce ai înfipt pe nimic pământul cu porunca Ta şi ai ridicat neţinut pe cel îngreuiat pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte Biserica Ta, Unule Bun şi Iubitor de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptând prin virtute viaţa ta, cuvioase şi unindu-te cu Dumnezeu, prin dumnezeiasca dragoste, te-ai arătat organ cuvântător, luminând toată lumea cu versuri de cântare, ai făcut cunoscută dumnezeiasca bogăţie.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrarmându-te cu puterile tale cele sufleteşti, cuvioase şi trupul înfrânându-ţi prin nevoinţă, te-ai făcut stea cu totul luminoasă, veselind Biserica cu dreptcredincioasele tale învăţături şi cu cântări duhovniceşti.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai ajuns a fi plin de înţelepciunea cea cerească, căci, lărgindu-ţi sufletul, cuvioase, ai primit toată strălucirea cea purtătoare de lumină a Strălucirii Celei în Trei Sori, ca un slujitor preasfinţit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te rog, Maica lui Dumnezeu Preacurată, să mă mântuiesc acum de robia patimilor şi să mi se şteargă toate semnele cele din zdruncinarea păcatului, ca Una care în chip minunat ai născut pe Cel Ce ridică păcatul lumii.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:  Dumnezeiască deşertarea Ta cunoscând-o Avacum, prin mai înainte vedere, Hristoase, cu frică a grăit către Tine: ai venit spre mântuirea poporului Tău, ca să mântuieşti pe unşii Tăi.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău fiind împodobit cu viaţa, s-a arătat îndreptător teologiei celei adevărate, cu totul lămurit descoperind slava Prealăudatei Treimi, Dumnezeiescule Părinte Andrei.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând că fapta este înălţarea privirii, înţelepte şi lăsându-te purtat cu privirea, te-ai învrednicit de pecetea vieţuirii, Sfinte Părinte Andrei, grăitorule de cele dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ierarh dumnezeiesc, preafericite, luptându-te păstoreşte, ai alungat de la biserică năvălirile leilor, Sfintei Andrei, purtătorule al numelui bărbăţiei.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând pe Născătoarea de Dumnezeu pricină de mari laude, ai arătat sârguinţă întocmai, cinstind cu multe feluri de laude pe cea mai presus decât toate laudele, Înţelepte Andrei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fără de împreunare, ai zămislit în pântece fără stricăciune şi ai născut fără dureri. Şi născând pe Dumnezeu cu trup, ai rămas şi după naştere Fecioară.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:  La Tine alerg, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină şi Ţie mă rog: luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un Milostiv.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce ne lăudăm acum cu învăţăturile tale şi vădit ne îndulcim cu cântările cele de Dumnezeu insuflate, cinstim pomenirea ta, Sfinte Andrei, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu raza Dumnezeiescului Duh, preasfinţite, ai lăudat cetele sfinţilor, cu care împreună acum te veseleşti, Sfinte Andrei, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum nu vezi cele dumnezeieşti prin simţurile cele pieritoare ale trupului, nici prin năluciri, ci cu mintea prin lucrările sufletului cu Dumnezeu unindu-te, preaînţelepte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu lacrimi cad înaintea ta, rugându-te cu tărie să mă izbăvesc acum de păcatele mele; şi prin tine, Preacurată, să mă învrednicesc de bucuria cea veşnică.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:  Marea patimilor cea sălbăticită cu viforul cel stricător de suflet, potoleşte-o, Stăpâne Hristoase şi din stricăciune mă scoate, ca un Milostiv.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ritoriceşte grăind cu gură luminată, ai înfruntat pe cei fără de Dumnezeu, căci ai arătat adevărul închinării la cinstitele icoane, învăţătorule de cele sfinte.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenie ai împodobit viaţa ta, mărite părinte, căci ai stins tulburarea patimilor şi ai ajuns la viaţa nepătimirii.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De frumuseţile cuvintelor şi ale dogmelor tale toţi credincioşii îndulcindu-se, cu dreaptă credinţă se veselesc, risipind hulele ereticilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a strălucit din Tatăl fără de început, S-a unit în chip desăvârşit cu mine prin întruparea care s-a făcut din tine, Mireasă a lui Dumnezeu, Preacurată.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Trâmbiţând luminat dumnezeieştile cântări, cele cu dulceaţă, te-ai arătat luminător prealuminat lumii, cu Lumina Treimii strălucind, Cuvioase Andrei. Pentru aceasta, toţi grăim către tine: nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:  Domnul părinţilor cel preaînălţat a stins văpaia şi a rourat pe tinerii care cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru ca să vezi întru Duhul lumina sfinţilor, cuvioase, ţi-ai luminat viaţa cu strălucirea faptelor, cântând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcat cu trup, ai râvnit după cetele celor fără de trup, cuvioase, între care, veselindu-te, într-un glas cu dânşii cânţi: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum se veseleşte Ierusalimul, căci te-a trimis în lume luminător cu multă lumină, pe tine, fericite, care cânţi: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel mai dinainte fără de trup, din pântecele tău cel sfânt, Preacurată, S-a Întrupat pentru milostivirea cea nemăsurată. Aceluia toţi cântăm: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page