Press "Enter" to skip to content

Calendar creștin ortodox 6 septembrie 2022: Rugăciunea tămăduitoare de boli și necazuri grele! Marți e zi de sărbătoare în calendar

Potrivit calendar creștin ortodox 6 septembrie 2022, marți e zi de sărbătoare în calendar. Biserica Ortodoxă face pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose.

Calendar creștin ortodox marți 6 septembrie 2022. Marți este zi de sărbătoare pentru creștinii ortodocși, atunci când Biserica face pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose asupra izvorului cu apă făcătoare de minuni, din care bolnavii primeau multe tămăduiri. 

Calendar creștin ortodox marți 6 septembrie 

Calendar creștin ortodox marți 6 septembrie 2022. Biserica Ortodoxă face marți pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose, din Frigia, aproape de Ierapole acolo unde era un izvor cu apă făcătoare de minuni și tămăduitoare de boli în care, o dată pe an, pogora îngerul Domnului și tulbura apa, iar aici totdeauna era darul Începătorului de cete îngerești.

Acolo, cel ce intra întâi, după tulburarea apei, în scăldătoare, se făcea sănătos; aici toți, și cei dintâi și cei de pe urmă, primeau sănătate. Acolo era trebuință de pridvoare spre petrecerea bolnavilor pentru a-și căpăta sănătatea pe care nu o luau și cineva în treizeci și opt de ani a câștigat-o; aici, într-o zi sau într-un ceas, bolnavul câștiga sănătatea. 

Marți e sărbătoare în calendarul creștin ortodox

Potrivit calendarului creștin ortodox, în fiecare an la data de 6 septembrie Biserica Ortodoxă face pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. Acesta i-a dezvăluit lui Arip să lovească cu toiagul în stâncă pentru a face loc izvorului cu apă făcătoare de minuni, izvor pe care păgânii îl descoperiseră și căruia voiau să îi schimbe cursul.

Sfântul Arhip a auzit un glas poruncindu-i să iasă din biserică.

Deci, ieşind sfântul din biserică, a văzut pe păzitorul neamului creştinesc, pe cel cald folositor, pe Sfântul Arhanghel Mihail, în chip omenesc, prea minunat şi prea luminat, precum s-a arătat oarecând prorocului Daniil şi, neputând să caute spre el, a căzut de frică la pământ.

Iar el a zis către dânsul: „ Îndrăzneşte şi nu te teme! Scoală-te şi vino la mine aici şi vei vedea puterea lui Dumnezeu în apele acelea”. Şi sculându-se fericitul Arhip s-a apropiat cu frică de arhanghelul puterilor cereşti şi a stat de-a stânga, după porunca lui, şi a văzut un stâlp de foc de la pământ până la cer.

Iar când s-au apropiat apele, şi-a ridicat arhanghelul dreapta sa şi a însemnat cu semnul crucii peste faţa apelor, zicând: „Să staţi acolo!”. Şi îndată s-au oprit apele şi s-a împlinit cuvântul cel prorocesc:  „Văzutu-te-au apele şi s-au temut”; au stat râurile ca un zid de piatră şi s-au înălţat în sus ca un munte înalt.

Şi întorcându-se arhanghelul la piatra aceea mare, care era aproape de altar, a lovit într-însa cu toiagul pe care îl avea în mâini, însemnând spre dânsa semnul Crucii şi îndată s-a făcut un tunet mare şi s-a cutremurat pământul şi piatra aceea s-a despicat în două şi s-a făcut în piatră o prăpastie mare. Şi a zis Sfântul Mihail:  „Aici să se sfărâme toată puterea cea potrivnică şi să fie izbăvire de toate răutăţile tuturor celor ce vor alerga cu credinţă!”.

Acestea zicând, a poruncit fericitului Arhip să treacă de partea dreaptă şi, stând cuviosul în partea dreaptă, Sfântul Mihail a zis cu mare glas către ape:  „Să intraţi în strâmtoarea aceasta!”. Şi îndată au curs apele în ruptura pietrei, huind.

De atunci totdeauna s-a făcut cale pâraielor acelora piatra aceea, iar vrăjmaşii, stând de partea stângă, vrând a vedea înecarea sfintei biserici, au încremenit de frică. Sfântul Arhanghel Mihail, păzind aşa biserica şi pe Cuviosul Arhip de înecarea apei, s-a suit la cer, iar fericitul a înălţat mulţumire lui Dumnezeu pentru minunea aceea prea slăvită şi a preamărit ajutorul Păzitorului celui Mare. 

Rugăciunea zilei de marți. Calendar creștin ortodox 6  septembrie 2022 

Calendar creștin ortodox marți 6 septembrie 2022. Rugăciunea tămăduitoare de boli și de necazuri grele pe care e bine să o rostească toți creștinii în ziua pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. 

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune. Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul Domnu­lui voința slabă și dorirea lipsită de vla­gă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu cu­getele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne, după asemănarea copii­lor lipsiți de minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.

Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei po­căințe, întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le chel­tuim nu spre plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci întru îndrep­tarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.

Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile aces­tui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apă­rare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți fiind prin tine, fără m­piedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nos­tru Domn și Stăpân, și căzând cu la­crimi la picioarele Lui, cuprinși de bucu­rie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pen­tru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimi­te pe îngerii Tăi ca să slujească mân­tuirii noastre! Amin !„

Sursă: doxologia.ro

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page